Gebruiksovereenkomst Demo LOS Stadomland

Overeenkomst tussen gebruiker en Malden-Noord

De Malden-Noord website bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door Malden-Noord.

De Malden-Noord website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Malden-Noord website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Verandering van deze algemene voorwaarden

Malden-Noord behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Malden-Noord website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Malden-Noord website.

Links naar websites beheerd door derden

De Malden-Noord website kan links naar andere websites ("gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Malden-Noord en Malden-Noord is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Malden-Noord is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Malden-Noord verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Malden-Noord van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de Malden-Noord website, garandeert u Malden-Noord dat u de Malden-Noord niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Malden-Noord website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Malden-Noord website of het gebruik en genot van de Malden-Noord website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Malden-Noord web sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten

De Malden-Noord website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:
 

 • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen. 
 • een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken of remmen. 
 • een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst schenden. 
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Malden-Noord is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Malden-Noord behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Malden-Noord portal behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Malden-Noord behoudt het recht om naar Malden-Noord’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een servicedienst. Malden-Noord heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Malden-Noord niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Malden-Noord woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Malden-Noord.

Materialen geupload naar een communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Malden-Noord of geplaatst op de Malden-Noord

Malden-Noord beschouwt de materialen die u verstrekt aan Malden-Noord (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Malden-Noord website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “inzending”), niet als eigendom. echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geeft u Malden-Noord, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. Malden-Noord is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar Malden-Noord’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Malden-Noord website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Malden-Noord en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Malden-Noord website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de Malden-Noord website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiele aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Malden-Noord en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigehid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Malden-Noord website, voor welke toepassing dan ook. voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie. Malden-Noord en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Malden-Noord en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Malden-Noord website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Malden-Noord website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Malden-Noord website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Malden-Noord website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Malden-Noord website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de Malden-Noord website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Malden-Noord website te staken.

service contact: info@idas.nl

Beëindiging/beperking toegang

Malden-Noord behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Malden-Noord website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Algemeen voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat washington, v.s. u stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Malden-Noord website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van king county, washington, v.s. gebruik van de Malden-Noord website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Malden-Noord website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Malden-Noord. op de nakoming van deze overeenkomst door Malden-Noord zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Malden-Noord om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Malden-Noord website of informatie die aan Malden-Noord is verstrekt of door Malden-Noord is verzameld met betrekking tot dat gebruik. indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de algemene voorwaarden van kracht zal blijven. deze algemene voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Malden-Noord met betrekking tot de Malden-Noord website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Malden-Noord met betrekking tot de Malden-Noord website. een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het engels.

maldennoord
3002