Nieuws

Eerste klankbordgroep sessies voor Malden-Noord

Klankbordgroep natuur in overleg over de kansen voor Malden-Noord
Klankbordgroep natuur in overleg over de kansen voor Malden-Noord

Voor het maken van de gebiedsvisie Malden-Noord zijn drie klankbordgroepen gevormd. Deze behandelen ieder een eigen thema: natuur, landbouw en oostzijde N844. Op 23 februari en 3 maart kwamen de groepen samen. Tijdens deze sessies zijn de opgaven aangescherpt en per thema verschillende kansen in kaart gebracht. Hierbij zijn alle genoemde kansen opgenomen, ook als deze niet werden gedeeld door alle leden van de klankbordgroep. De verslagen per klankbordgroep, met hierin een overzicht van de aanscherping van de opgaven en kansen zijn te vinden onder aan de pagina.

De sessies begonnen met een voorstelronde van de aanwezigen, wat werd opgevolgd door een presentatie over de opgave en de gebiedsatlas. Hierin werd aan de klankbordgroep uitgelegd hoe het landschap en gebruik van Malden-Noord werkt. Daarna introduceerde LOS stadomland de zes opgaves voor het gebied, die waren opgesteld op basis van de aanvraag, analyse en eerste bewonersbijeenkomst. De besproken opgaves waren:

  • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en met name aan de oostkant van de N844. Hierbij zijn de Intratuin, sportvelden Union en het paardengebied de grootste dissonanten.
  • Ontwikkelen van een ecologische verbinding tussen Heumensoord en de Hatertse en Overasseltse Vennen door het gebied.
  • Ruimte geven voor nieuwe ecologische landbouw initiatieven en de overgang tussen deze landbouw en natuur geleidelijk laten verlopen.
  • Behoud van de groene buffer tussen Malden en Nijmegen. Hierbij moeten de landschappelijke kwaliteiten worden ontwikkeld naar de kwaliteiten van een kleinschalig coulisselandschap met houtwallen en hagen.
  • Ontwikkelen van een sterker recreatief netwerk voor fietsers en wandelaars, met mogelijke kleinschalige activiteiten (bijv. bij de boer).
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid en barrièrewerking van de N844 en Hatertseweg voor mensen en dieren.

Hierna is er per opgave stil gestaan of deze goed geformuleerd was, aansloot bij de visie van de klankbordgroep en hoe de opgave verder versterkt kon worden. Op basis van de resultaten van de klankbordgroepen zijn de opgaven aangepast en zijn ze terug te vinden in het document Vraagstukken en Dilemma's (deze wordt op een latere datum gepubliceerd). Verder is op basis van de resultaten een zevende opgave opgesteld: het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteit.

Na de opgaven ging het gesprek over naar de kansen voor Malden-Noord passend binnen het thema van de klankbordgroep. Hierbij kreeg iedereen de mogelijkheid om een kans in te brengen. Dit verliep door de aanwezigen 1 voor 1 een kans te laten noemen en vervolgens een rondje te maken. Dit ging door tot er geen nieuwere kansen meer werden genoemd. Alle genoemde kansen worden meegenomen in de ideeën en scenario's voor de gebiedsvisie. Hier worden ze afgewogen tegen de kwaliteiten van het gebied en de opgaven. De resultaten van de genoemde kansen zijn in het verslag en hieronder te vinden.

Resultaten van de kansenronden klankbordgroep Landbouw. Vooral veel kansen voor ontwikkelen van hun eigen bedrijf.
Resultaten van de klankbordgroep landbouw

Resultaten van de kansenronden klankbordgroep Natuur. Met kansen die zich richten op een betere landschappelijke kwaliteit en verbinding voor verschillende soorten dieren.
Resultaten van de klankbordgroep natuur

Resultaten van de kansenronden klankbordgroep Oostzijde N844. Vooral kansen voor het verbeteren van de veiligheid van de wegen en ontwikkelrichtingen voor de paardenweiden.
Resultaten van de klankbordgroep Oostzijde N844

|

Blijf op de hoogte!