Nieuws

Ontwerp Gebiedsvisie Malden Noord ‘De Groene Kluis’ ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maakt bekend dat het ontwerp van de Gebiedsvisie Malden Noord ‘De Groene Kluis’ ter inzage ligt van 26 april tot en met 6 juni 2024.

Voorkant gebiedsvisie Malden-Noord, met de titel en luchtfoto over het landschap

Waarom een gebiedsvisie?

Op 6 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Heumen opdracht gegeven tot het opstellen van een Gebiedsvisie voor Malden Noord, samen met alle bij het gebied betrokken partijen. Het gaat om het gebied dat is gelegen tussen Nijmegen, Malden, natuurgebied Heumensoord en het Maas-Waalkanaal. Hier spelen verschillende ontwikkelingen, kansen en knelpunten, met name op het gebied van landschap, natuur en landbouw. Omdat we al deze ontwikkelingen en kansen goed op elkaar willen afstemmen is er een integrale Gebiedsvisie nodig. Deze visie dient als globaal kader voor de opgaven in dit gebied. 

Hoe kunt u de ontwerp-gebiedsvisie bekijken?

U kunt de ontwerp-gebiedsvisie bekijken via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0252.BUgvMaldennoord-OW01/d_NL.IMRO.0252.BUgvMaldennoord-OW01.pdf en op de landelijke website voor ruimtelijke plannen, https://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0252.BUgvMaldennoord-OW01

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk en mondeling een zienswijze over de ontwerp Gebiedsvisie kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heumen.
Dit is mogelijk door het schrijven van een brief (Postbus 200, 6580 AZ Malden) of een email (gebiedsvisiemaldennoord@heumen.nl). Als u mondeling een zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u dat doen door contact op te nemen via het algemene nummer T 14 024.

Wat is het verdere proces?

Na de periode van ter inzagelegging worden alle zienswijzen beoordeeld en voorzien van een reactie. De zienswijzen en de beantwoording daarvan worden meegenomen bij de verdere besluitvorming over de gebiedsvisie. Deze vaststelling door de gemeenteraad is, onder voorbehoud, gepland op 19 september 2024. De wettelijke procedure eindigt na deze vaststelling. Tegen het besluit tot vaststelling van een gebiedsvisie staan namelijk geen rechtsmiddelen over, zoals bezwaar of beroep.
 

|

Blijf op de hoogte!